6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3 Produkty są objęte 2- letnią gwarancją od daty sprzedaży. Gwarancja 2-letnia nie obejmuje zamków elektronicznych, biometrycznych oraz szyfrowych-mechanicznych. Zamki elektroniczne, biometryczne oraz szyfrowe- mechaniczne są objęte 12-miesięczną gwarancją.

6.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z gwarancji za wady spowodowane przez Klienta przy odbiorze towaru i okolicznościami zewnętrznymi, których nie spowodował Sprzedawca lub firma kurierska.

6.5. W chwili odbioru towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z firma dostarczającą przesyłkę. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i sporządzenie w dniu dostawy protokołu szkody. W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki zaleca się odmowę przyjęcia Produktu. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę, bez fabrycznego opakowania reklamowanego Produktu oraz wykonanych zdjęć.

6.6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w terminie 3 dni od dnia odbioru Produktu:

a) pisemnie na adres: ul. Szubińska 101D, 86-005 Białe Błota;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@stalpol.pl .

6.7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, niezbędne jest sporządzenie protokołu szkody w dniu dostawy przez kuriera; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę; (4) protokół szkody, w przypadku uszkodzenia Produktu w transporcie. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na własny koszt na adres ul. Szubińska 101D, 86-005 Białe Błota. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia (karton, pianka, strech, paleta) Produktu na czas transportu, aby nie uległ on uszkodzeniu. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszty wysyłki towaru. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

6.10. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.9. Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.8 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

6.11. Gwarancją nie sią objęte wady polegające na utracie przez Produkt walorów estetycznych lub innych poza użytkowych, a także zgubienie bądź uszkodzenie kluczy bądź zamka.

Formularz reklamacji - pobierz tutaj